Rasca i Guanya 2016

Bases de la promoció organitzat per la Denominació d'Origen Penedès.

Les presents bases tenen per objecte reglamentar i establir els procediments del concurs denominat “Viu l'experiència Penedès” (en endavant, la “Promoció”), mitjançant el qual El Consell Regulador de la DO PENEDÈS (en endavant, la “DO Penedès”) amb CIF V 58442898, obsequia lots de vi DO Penedès i llevataps.

 1. Podran participar a la Promoció totes aquelles persones físiques majors d'edat que compleixin amb els requisits estipulats a les presents bases.
 2. Només s'admetran a la Promoció aquelles persones que:
  1. Hagin acreditat la compra de 2 ampolles de la D.O. Penedès, a les botigues especialitzades adherides a la Promoció. Per la compra de cada ampolla emparada sota la DO Penedès, s'entregarà al comprador un penjoll oficial de la Promoció de la DO Penedès. (El llistat de botigues es pot consultar a la web www.dopenedes.cat/rascaiguanya)
  2. Quedaran exclosos de la Promoció els formularis que no tinguin tots els elements requerits i/o que continguin dades falses o errònies.
 3. Els premis seran els següents:
  • Lot d'una ampolla de vi de la D.O. Penedès
  • Un llevataps
 4. Els premis seran intransferibles i no es podran bescanviar en cap cas per diners o altra prestació, entenent-se que si aquests no són exercits tal com estableixen les presents bases, el guanyador hi renunciarà.
 5. La DO Penedès no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany, pèrdua o responsabilitat que pogués patir qualsevol participant o tercer aliè a la Promoció i que es derivi, directa o indirectament, de la possessió, ús o mal ús per part del corresponent participant del premi i/o de la participació a la Promoció.
 6. La DO Penedès es reserva el dret a realitzar, en qualsevol moment, canvis que redundin en la bona fi de la Promoció, com per exemple, a títol enunciatiu però no limitatiu, ampliació del període de la Promoció, inclusió de nous premis o quan hi concorri causa de força major que impedeixi dur-la a terme en la forma que es descriu en les presents bases. Les esmentades modificacions seran notificades als participants mitjançant un correu electrònic enviat a l'adreça facilitada en el moment de la seva participació a la Promoció.
 7. Els premis objecte d'aquesta Promoció no estaran subjectes a retenció, atès que la quantia dels mateixos és inferior a tres-cents (300) euros, de conformitat amb allò disposat a l'article 75.3.f) del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 8. La participació a la Promoció implica la total acceptació de les presents bases, les quals es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Calendari:

 • 13/05  Inici de la promoció
 • 27/06  Fi de la promoció

Botigues:

Botigues participants